Giới thiệu về AuctionLux

Đổi mới ngành đấu giá

AuctionLux là một công ty fintech đa diện, được thành lập với trọng tâm cốt lõi là mang lại giá trị cho khách hàng bán lẻ, với các công nghệ hợp tác độc đáo. Chúng tôi mong muốn giới thiệu khái niệm đấu giá hợp tác toàn cầu đầu tiên thuộc loại này với thế giới thông qua Chương trình đấu giá hợp tác (CAP) của chúng tôi.

0 0
CÔNG NGHỆ TRẢ GÓP NÂNG CAO TRONG NĂM
Dịch vụ AuctionLux

Dịch vụ đấu giá chuyên nghiệp

Với trực tiếp từ các mạng lưới nguồn trên khắp thế giới, chúng tôi tạo nguồn và giới thiệu các cơ hội cho khách hàng của mình để tài trợ cho việc mua lại các tài sản được định giá thấp. Đổi lại, chúng tôi phân bổ một phần lợi nhuận cho khách hàng của mình sau mỗi cuộc đấu giá thành công.

AuctionLux Division

Chương trình đấu giá hợp tác